Minnesota Reflections

Portrait of Mary Shencer, Mankato, Minnesota